Prehľad vo Vašich dokumentoch
je naša úloha

Riešenia

pre riadenie dokumentov a procesov

Riadnie korešpondencie a registratúry

Každá orgranizácia má povinosť evidovať svoju korešpondenciu a nakladať s ňou v súlade s platnou legislatívou. Tzn. označovať, sumarizovať podľa predmetnej veci, archivovať a nakoniec vyraďovať. Popri tom vznikajú potreby dohľadania historických záznamov, reportovanie a pod.

Nie je prípustné tieto činnosti ignorovať. Naopak. Od roku 2015 vzniká povinnosť riadiť a archivovať aj elektronické dokumenty pochádzajúce z emailov a eSchránok. Informačný systém Archivis zabezpečuje systematické nakladanie s registratúrnymi záznamami a poskytuje maximálnu podporu činností s tým spojených.

Riadenie dokumentov a schvaľovacích procesov

Dokumenty obchodné, finančné, technické, interné, a mnohé ďalšie sú súčasťou každej organizácie. Vstupjú do rôznych procesov, či už ako vstupná informácia, alebo napr. ako výstup pre inú organizáciu. Neriadená dokumentácia dokáže spôsoboiť výrazné problémy v prevádzke alebo obchodných vzťahoch.

Je bez pochýb nevyhnutné venovať riadenej dokumentácii náležitú pozornosť s cieľom maximálne eliminovať riziko vzniku chýb. Digitalizácia dokumentov a automatizácia procesov s ňou spojených vytvára bezpečné prostredie pre život dokumentov v organizácii. Komplexné riešenie pre vedenie a vykonávanie schvaľovaích procesov nad všeobecnými ale aj finančnými dokumentami poskytuje informačný systém Inovio.

Podpora zákazníkov

Zákazník v centre pozornosti, tak je možné v skratke charakterizovať postoj spoločností, pre ktoré je dôležité zachytávať podnety od svojich zákazníkov. Je preto dôležité efektívne riadiť priebeh zákazky od jej vzniku až po popredajnú podporu.

Toto je doplňujúca oblasť funkčností systému Inovio, ktorá zachytáva dokumenty, ale aj iné vstupy od zákazníkov v rámci procesu riadenia zákazky, či reklamácii alebo telefonickej podpory.

Produkty

Systémy ktoré vám ponúkame:

Informačný systém Archivis zabezpečuje riadenie a evidenciu registratúrnych záznamov a procesy spojené s riadením registratúry.Zistiť viac

Informačný systém Inovio umožňuje flexibilne riadiť schvaľovacie procesy nad rôznymi dokumentami, obsahuje riadenie zákazky, a zároveň poskytuje nástroje pre podporu zákazníkov.Zistiť viac

Prečo si vybrať nás?

Naše najvýznamnejšie výhody.

Skúsenosti

V oblasti riadenia dokumentácie máme 15-ročné skúsenosti ako s informačným systémom, tak aj fyzickou archiváciou.

Flexibilita

Naše systémy a služby umožňujú rozsiahlu parametrizáciu podľa potrieb našich zákazníkov.

Komplexnosť

Rozsah agendy a možnosti riadenia procesov v mašich systémoch vytvárajú komplexný nástroj pre riadenie podninku alebo organizácie.

O nás

Spoločnosť DMS-INVEST s.r.o. sa podiela na vývoji systému Archivis spolu so spoločnosťou Document Management Services s.r.o., ktorá ju využívala za účelom správy registratury pre svojich klientov (cca 100 spolocnosti).

V súčasnosti spoločnosť DMS-INVEST s.r.o. ponúka systém svojim klientom ako samostatny produkt, určený na riadenie registratúry, správu elektronických dokumentov.

Zároveň spolupracujeme so spoločnosťou INOVIO Direct s.r.o. (Praha), ktorá sa zaoberá vývojom a integrací systému Inovio určeného pre riadenie elektronickeho obehu dokumentov.

Referencie

Medzi našich klientov patria:

Kontakt

Naše sídlo

DMS-INVEST s.r.o.,
Drobného 3208/27,
Bratislava 841 01

IČO: 46244328
IČ DPH: SK2023307033

Obchod

Ing. Martin Varga

Technická podpora

Marek Ivaň